IHBC logo

The mark of the conservation professional

                        

IHBC Cangen Cymru/Wales Branch

Pob sir/All counties

Twitter @ihbccymru

Linkedin IHBCWales

IHBC Wales Branch logo

Yn dod i rym o cyfarfod pwyllgor a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd 2023, mae swyddogion y gangen fel a ganlyn:
With effect from a committee meeting held on 17 November 2023, the branch officers are as follows:

Cadeirydd (Dros dro)
Chair (Acting)

Dr Sam Johnson waleschair@ihbc.org.uk


Is-gadeirydd (Dros dro)
Vice Chair (Acting)

Kathryn Moore

Ysgrifennydd
Secretary

Heb ei lenwi/Vacant

Ysgrifennydd dros dro
Acting Secretary

Jude Wheeler WalesSecretary@ihbc.org.uk

Trysorydd
Treasurer

Heb ei lenwi/Vacant

Cyfarwyddwr Bwrdd SCAH ac Ymddiriedolwr Cymru
IHBC Board Director & Trustee for Wales

Peter Wood

Cynrychiolydd cangen ar Gyngor SCAH
Branch representative on IHBC Council

Heb ei lenwi/Vacant (2 swydd/positions)

Cynrychiolydd cangen ar Grŵp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) Llywodraeth Cymru
Branch representative on Welsh Government Historic Environment Group (HEG)

Matt Pyart

Ysgrifennydd Aelodaeth
Membership Secretary

Heb ei lenwi/Vacant

Ysgrifennydd Digwyddiadau
Events Secretary

Kathryn Moore

Ysgrifennydd Ymgynghoriadau
Consultations Secretary

Peter Wood


Cyfathrebu
Communications

Matt Pyart

Committee members:
James Drew

Cyfarfodydd Pwyllgor y Gangen
Branch Committee Meetings


Cynhelir cyfarfod nesaf pwyllgor y gangen ddydd Gwener 15 Mawrth 2024 am 12pm ar Zoom – cyhoeddir y rhaglen a’r ddolen ymuno yn nes at y dyddiad.

The next branch committee meeting will be held on Friday 15 March 2024 at 12pm via Zoom – the agenda and joining link will be issued nearer to the date.

Cynhelir y cyfarfodydd canlynol ar y trydydd dydd Gwener o bob mis am 11am ar Zoom::

15 Mawrth 2024 - Yr amser cychwyn nawr yw 12yh

19 Ebrill 2024

17 Mai 2024


The following meetings will be held on the third Friday of each month at 11am via Zoom:

15 March 2024 Start time now 12pm

19 April 2024

17 May 2024


Cofnodion cyfarfodydd blaenorol y pwyllgor
Minutes and Notes of previous committee meetings

16th February 2024

8th July 2016
26th January 2016

5th November 2015
26th June 2015
22nd May 2015
25th February 2015

16th December 2014
22nd October 2014
14th February 2014

22nd November 2013
28th June 2013
12th April 2013
15th February 2013

27th April 2012
16th February 2012

13th May 2011
7th February 2011

12th August 2010
14th June 2010
16th April 2010
22nd February 2010

23rd September 2009
23rd July 2009
22nd May 2009
25th March 2009
2nd February 2009


Cofnodion Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol
Minutes of Annual General Meetings


IHBC Wales AGM no.22 - 11th May 2022
IHBC Wales AGM no.21 - 5th July 2019
IHBC Wales AGM no. 20 - 20th April 2017
IHBC Wales AGM No. 19 - 20th April 2016
IHBC Wales AGM No.16 - 11th November 2012
IHBC Wales AGM No.14 - 19th November 2010
IHBC Wales AGM No.13 - 7th December 2009
IHBC Wales AGM No.12 - 21st November 2008
IHBC Wales AGM No.11 - 2nd November 2007
IHBC Wales AGM No.10 - 3rd November 2006
IHBC Wales AGM No.9 - 11th November 2005
IHBC Wales AGM No.8 - 3rd December 2004
IHBC Wales AGM No.7 - 6th June 2003CPD/Reconnection/Celebration Event
5th September 2:00-6:00pm
At Plas Mawr, Conwy
Details to follow
Ysgol Flynyddol 2023 - Abertawe/Annual School 2023 - Swansea

Mae'r Gangen wedi cytuno i gynnal Ysgol Flynyddol yr IHBC yn 2023, wedi'i lleoli yn Abertawe. Mae is-bwyllgor wedi'i sefydlu ac mae cynllunio eisoes ar y gweill ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwn ar y cyd â'r swyddfa ganolog. Bydd angen cefnogaeth sylweddol gan aelodau’r gangen felly rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fanteisio ar y cyfle arbennig hwn i gymryd rhan.

Gwyliwch y fan yma am fwy o fanylion yn dod yn fuan


The Branch has agreed to host the IHBC Annual School in 2023, based in Swansea. A sub-committee has been established and planning is already underway for this exciting event in conjunction with central office. Considerable support from branch members will be required so we are looking for volunteers to take advantage of this special opportunity to participate.

Watch this space for more details coming soon.
Grŵp Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru

Sefydlodd Gweinidogion Cymru’r fforwm lefel uchel hwn i gael trosolwg strategol o faterion a chyfleoedd yn yr amgylchedd hanesyddol - gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, sgiliau a gwerth economaidd yr amgylchedd hanesyddol - a hyrwyddo dulliau cyffredin o fynd i’r afael â’r rhain. Mae'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r prif sefydliadau yng Nghymru sydd â buddiannau amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys yr IHBC, ac yn cyfarfod tua bob chwarter. Mae Cadw yn darparu rôl weithredol ac mae’n rhan o Adran Celfyddydau a Chwaraeon Llywodraeth Cymru sy’n atebol i’r Dirprwy Weinidog, Dawn Bowden AS.

Mae'r ffeiliau sip a ganlyn yn cynnwys y prif bapurau a gyflwynwyd yng nghyfarfodydd y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol.


Welsh Government Historic Environment Group

The Welsh Ministers established this high-level forum to take a strategic overview of issues and opportunities in the historic environment — including climate change, skills and the economic value of the historic environment — and promote common approaches to address these. The group is made up of representatives from the major organisations in Wales with historic environment interests, including the IHBC, and meets approximately quarterly. Cadw has an executive role and is part of the Welsh Government’s Arts and Sport Department answerable to the Deputy Minister, Dawn Bowden MS.

The following zip files contain the principal papers presented at HEG meetings.

HEG 62 - 30 June 2022

The key papers to note from HEG 62 are the update from Cadw relating to the imminent launch of the draft Historic Environment (Wales) Bill on 4 July 2022, and the latest Sector Adaptation Plan documents relating to Climate Change in Wales.
© Copyright IHBC

Registered and Business Office: Jubilee House, High Street, Tisbury, Wiltshire SP3 6HA
Registered as a Charity in England & Wales: No1061593. Registered as a Charity in Scotland: No. SC041945. Listed in Northern Ireland.
Company Limited by Guarantee; Registered in England No 3333780.

Contact us